Artikel 1. Definities
1.1. Voordeligewebshop.nl: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Voordeligewebshop.nl een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855
(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Voordeligewebshop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Voordeligewebshop.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Voordeligewebshop.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voordeligewebshop.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Voordeligewebshop.nl
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Voordeligewebshop.nl dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Voordeligewebshop.nl spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Voordeligewebshop.nl zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Voordeligewebshop.nl spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt Voordeligewebshop.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij inbrepen het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Voordeligewebshop.nl, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Voordeligewebshop.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Voordeligewebshop.nl van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Voordeligewebshop.nl is het Opdrachtgever verboden de door Voordeligewebshop.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Voordeligewebshop.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Voordeligewebshop.nl niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Voordeligewebshop.nl en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Voordeligewebshop.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan Voordeligewebshop.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Voordeligewebshop.nl en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Voordeligewebshop.nl, dat al het door Opdrachtgever aan Voordeligewebshop.nl verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Voordeligewebshop.nl te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Voordeligewebshop.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Voordeligewebshop.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en onbeschadigd en onaangepast laten. Hij zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping 
1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.       Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)       die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)       die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)       die snel kunnen bederven of verouderen;
e)       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)         voor losse kranten en tijdschriften;
g)       voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)            betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)            betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. Prijzen
9.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Voordeligewebshop.nl zijn onder voorbehoud van
typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
9.3 Genoemde hostingkosten worden per kwartaal in rekening gebracht en dienen ook zo voldaan te worden.
9.4 Opstartkosten zijn eenmalig.
9.5 Meerkosten voor aanvullende opties worden vooraf in rekening gebracht. Wanneer de betaling is voldaan zal de integratie van de opties gestart worden.
9.6 Prijzen voor de domeinnaam zijn per jaar en worden ook zo in rekening gebracht.
9.7 Bij betaalkeuze: betaling achteraf, dient de betaling na het online zetten van uw webshop binnen 5 werkdagen te worden voldaan.
Artikel 10. Levertijd
10.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Voordeligewebshop.nl wordt ontvangen.
10.2. Door Voordeligewebshop.nl opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Wijziging opdracht
11.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
11.2. Indien Voordeligewebshop.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Voordeligewebshop.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom
12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Voordeligewebshop.nl of bij de OpenSource verstrekte software. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Met uitzondering van de OpenSource software, deze mag, men vrij verstrekken.
12.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
12.3 Het is Voordeligewebshop.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Voordeligewebshop.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 13 Ontwikkeling en programmatuur
13.1. Voordeligewebshop.nl maakt voornamelijk gebruik van OpenSource Software zoals het webshopsysteem Opencart. Licensies worden verstrekt onder het GNP / GNU License. Dit houdt in dan men de basissoftware van het webshopsysteem vrij mag verstrekken, kopiëren e.d.
13.2. Voordeligewebshop.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
13.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
13.4. Voordeligewebshop.nl heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 14. Gebruiksrechten open source software Opencart.com
14.1. Voordeligewebshop.nl maakt gebruik van Opencart  “Open Source” software. Deze software is vrij te gebruiken door een ieder met inachtneming GNU / GNP Licentie. Deze wordt als document in uw webwinkelhosting pakket opgeslagen.

Artikel 15. Gebruiksrechten
15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Voordeligewebshop.nl Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
15.2. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie wordt op verzoek van Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 16. Domeinnamen en IP-adressen
16.1. Indien is overeengekomen, dat Voordeligewebshop.nl voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
16.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IPadressen. Voordeligewebshop.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
16.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Voordeligewebshop.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
16.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Voordeligewebshop.nl tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Voordeligewebshop.nl geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
17.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Voordeligewebshop.nl, danwel haar leveranciers. Inloggegevens van de opgeleverde webshop worden pas verstrekt, indien factuur is voldaan.
17.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Voordeligewebshop.nl niet nakomt is Voordeligewebshop.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Voordeligewebshop.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Betalingsvoorwaarden
18.1. Opdrachtgever dient de door Voordeligewebshop.nl gemailde factuur via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient achteraf, ten hoogste 5 werkdagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
18.2. Alle door Voordeligewebshop.nl uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
18.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
18.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
18.5. In bovenstaande gevallen heeft Voordeligewebshop.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Voordeligewebshop.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21 % B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1. Voordeligewebshop.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
19.2. De totale aansprakelijkheid van Voordeligewebshop.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
19.3. Aansprakelijkheid van Voordeligewebshop.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
19.4. Buiten de in artikel 16.2 genoemde gevallen rust op Voordeligewebshop.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 16.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Voordeligewebshop.nl.
19.5. De aansprakelijkheid van Voordeligewebshop.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Voordeligewebshop.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Voordeligewebshop.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Voordeligewebshop.nl in staat is adequaat te reageren.
19.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Voordeligewebshop.nl meldt.
19.7. Opdrachtgever vrijwaart Voordeligewebshop.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Voordeligewebshop.nl geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 20. Overmacht
20.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Voordeligewebshop.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Voordeligewebshop.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 21. Duur en beëindiging
21.1. De overeenkomst voor hostingdiensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van drie maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 3 maanden, betaling per kwartaal.
21.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
21.3. De overeenkomst voor hosting / webshop diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
21.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Voordeligewebshop.nl het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Voordeligewebshop.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 22. Geheimhouding
22.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
22.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 23. Personeel
23.1. Opdrachtgever zal werknemers, freelancers of ingehuurde dienstverlening van Voordeligewebshop.nl die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
23.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Voordeligewebshop.nl voortduurt, alsmede drie jaar na afloop daarvan, werknemers van Voordeligewebshop.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeligewebshop.nl. Onder werknemers van Voordeligewebshop.nl worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Voordeligewebshop.nl of van één van de aan Voordeligewebshop.nl gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Voordeligewebshop.nl of van één van de aan Voordeligewebshop.nl gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 24. Wijzigingen AV
24.1. Voordeligewebshop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Voordeligewebshop.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
24.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 25. Reclame
25.1. Bij gebreke van verplichtingen van Voordeligewebshop.nl dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Voordeligewebshop.nl.
25.2. Indien Voordeligewebshop.nl de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
25.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
25.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 26. Slotbepalingen
26.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
26.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
26.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
26.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

© Voordeligewebshop.nl -  Alle rechten voorbehouden - Voordelige webshop laten maken!

×

Hello!

Klik en ga direct naar WhatsApp om uw vraag te stellen voor direct contact!

× Hoe kan ik helpen?